ANKARA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) söz alan Dr. Şevkin, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan son derece önemli kamu görevlileri olduğuna dikkat çekti.
Meclise ayrıca konuyla ilgili bir de kanun teklifi sunan Dr. Şevkin,  konuşmasında şunları söyledi:
“Ülkenin sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati önemi haiz meslekleri icra etmektedirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre maaş alıp hem de özlük hakları buna göre düzenlenmiştir. Ancak, son yirmi beş yılda maalesef alım güçleri son derece düşmüştür. Dolayısıyla, planlayan, denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke altyapısının ve imarının, sanayinin, tarımın, madenciliğin, ormancılığın ve üretimin temel unsuru, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan şehir plancılarının, mimarların ve mühendislerin özlük haklarının ve ekonomik sorunlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Kamu mühendisleri hak ettiği yere gelmelidir.”
KANUN TEKLİFİ DE SUNDU
TBMM’ye bir de kanun teklifi sunan Dr. Şevkin, söz konusu kamu görevlilerinin sadece çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden diğer haklarının da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kaldığına dikkat çekti.
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının düzeltilebilmesi hedefiyle bazı düzenlemeler yapılmasının zorunluluk haline geldiğini kaydeden Dr. Şevkin, sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:
“Kanun teklifi ile aynı statüde yer aldıkları diğer meslek sınıflarıyla ile aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının 375 sayılı KHK’ye ekli (I) SAYILI CETVEL’de yer alan Uzman Tabip, Tabip ve Diş Hekimlerine sağlanan ek ödeme oranı baz alınarak, emeklilik haklarında da etkisi olan “ek ödemeler” oranlarında iyileştirme yapılması öngörülmektedir.  Bu kapsamda Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancılarının mali haklarında iyileştirme ancak yüzde 130 ile yüzde 150 olan Ek Ödeme oranlarının, yüzde 180 ile yüzde 200 seviyesine yükseltilmesi suretiyle mümkün olmaktadır.”
CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in meclise sunduğu kanun teklifi şöyle:
“375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvel’in “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Alanlar” kısmının “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel” bölümünün (a) sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı

(%)

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”