DERSİM ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- Yeşil Sol Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, "Dersim'de yapılan göçlere ilişkin TBMM, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına önerge  sundu

Yeşil Sol Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Cumhuriyet’in kuruluş aşamasından itibaren devletin özelde Dersim genelde ise Kürt ve Alevi nüfusunun artışına yönelik bir mühendislik planlaması içerisinde olduğu ve bunun süregelen bir ajanda çerçevesinde uygulandığı ve bu minvalde özel politikalar üretildiğine dair tartışmalar ilk gündem bu yana var olagelmiştir. Zira Dersim özelinde baktığımızda 1975 yılında yapılan nüfus sayımında 164 bin olan Dersim nüfusunun 2022 yılı sonu itibariyle 84.366 olması söz konusu iddiaları haklı kılmaktadır" diyen

        Kordı, Türkiye’de Siyaseten yaşanan belirsizlikler, süre gelen insansızlaştırmaya yönelik özel mühendislik kimliğe, dile inanca ve kendini ifade etme konusunda temel hak ve özgürlükler konusunda kesintisiz bir şekilde devam eden baskı politikaları devam etmektedir. Bu nedenle Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin ortaya çıkardığı sosyal sorunlar da eklenince Kürt illerinden batıya doğru göç gün geçtikçe daha da artmaktadır.  Ayrıca başta Dersim’deki gençler olmak üzere, Türkiye’deki gençlerin %70’inden fazlasının Türkiye’de bir gelecek tahayyülü kalmadığı ve bu gerekçesiyle yurtdışına göç etmek istedikleri kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkmaktadır.

         Bu bağlamda, devletin kuruluş sürecinden itibaren, Dersim’deki nüfus artışına yönelik bir mühendislik politikasının olup olmadığına dair soru işaretlerinin ortadan kaldırılması, son yıllarda Dersim’deki giderken artan göç sorunun nedenlerinin araştırılması, göç nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim. dedi. 

Editör: Hamza Özkan