ANKARA - HEDEP, Kadın Bakanlığı’nın kurulması için Meclis'e kanun teklifi sundu. 

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kadın Bakanlığı kurulması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Kanun teklifinin gerekçesinde, kadınların her alanda ayrımcılığa maruz kaldığına işaret edilerek, toplumsal cinsiyet sorununun demokrasi sorunu olduğunu vurgulandı. 

Teklifte, "Demokrasinin güçlü olduğu gelişmiş ülkelerde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği tümüyle giderilmemiş ise de, cinsiyet eşitliği sağlanmadan gerçek bir demokrasinin sağlanamayacağı bilinciyle, cinsiyetler arası eşitliği tesis etmede önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Dolayısıyla cinsiyet eşitliği ve demokrasi birbiri ile doğrudan bağlantılı, birbirini güçlendiren ve biri olmadan diğerinden bahsedilemeyecek iki kavramdır. Kadınlara yönelik cinsiyet ayırımcılığı birçok toplumda görülmekle birlikte, ayırımcılığının türü ve derecesi farklıdır ve bu farklılık demokrasinin gelişmişliğiyle doğrudan bağlantılıdır.  Bugün gelişmiş ülkelerde cinsiyet ayırımcılığı, kadınların çalışma yaşamında işe alınma aşamasında ve terfide karşılaştıkları engeller ile erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen daha az ücret almaları gibi konularda belirginleşirken, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bu sorunların yanı sıra, çok daha temel ve ağır sorunların yaşanması şeklinde tezahür etmektedir” dye kaydedildi. 

KADIN KATLİAMLARI

Teklifte, 2018 yılının ilk 9 ayında 180 kadının katledildiği belirtildi. Teklifte, 2016 yılında 280; 2017 yılında 300; 2018 yılının sadece ilk 9 ayında ise 180’i aşkın kadının erkekler tarafından katledildiği ifade edildi. Bu durumun kadınların en temel insan hakkı olan yaşam hakkının dahi korunmadığının açık göstergesi olduğu vurgulandı. 

KANUN MADDELERİ

Teklifte, "Kadın Bakanlığı’na bağlı olarak teşkil edilen Kadının Statüsü Kurulu’nun kuruluş ve çalışma esaslarının düzenlenmesi; toplumsal cinsiyet kalıpları ile mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikanın geliştirilmesi; kadınların toplumsal alanda uğradığı tüm ayrımcılık türleri ile etkin mücadele edilmesi, bu yönde yasal düzenlemelerin ve bağlayıcı kuralların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmesi; LGBTİ’lerin uğradığı homofobi ve transfobi temelli ayrımcılık, şiddet ve nefret suçlarıyla etkin mücadele edilmesi; okulöncesi eğitimden itibaren eğitimin her aşamasında cinsiyet eşitliği bilincinin arttırılması; kadın ve erkek arasında eşit statünün oluşmasını teşvik edilmesi, kadınlara kamusal alanda, sosyal güvenceli, eşit işe eşit ücret temelinde istihdam alanları yaratılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınlar için kadın kooperatifleri gibi alternatif ekonomik modellerin yaratılması; kadın istihdamını artırma politikasının bir parçası olarak ücretsiz kreş hizmeti sunulması; toplumsal cinsiyet eşitliğini temel bir devlet politikası olarak yürütülmesi ve bu yönlü yerel yönetimler ve kadın kurumlarıyla sürekli etkileşim ve işbirliği halinde olunması; kadınlar için iç ve dış ilçeler bazında özel Kadın Çalışma Destek/Danışma Merkezleri kurulması, kadın dostu kentlerin yaratılmasına öncülük edilmesi“ maddeleri yer aldı.  

KADIN BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ

Teklifte, hizmet birimleri ise şu şekilde sıralandı:

* Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

* LGBTİ’lerin Statüsü Genel Müdürlüğü

* Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Daire Başkanlığı

* Kadına Yönelik Her Türlü Cinsel, Fiziksel ve Psikolojik Şiddet ile Etkin Mücadele Daire Başkanlığı

* Kadın İstihdamını Denetleme ve Geliştirme Daire Başkanlığı 

* Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

* İletişim, Dokümantasyon ve Yayın Daire Başkanlığı

* Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

* Hukuk Müşavirliği

* İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

Editör: Hamza Özkan